ที่ตั้ง
                ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๕  หมู่ที่ ๓  ต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่  35  ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินที่ทางวัดท่าสูง  ได้มอบให้กรมสามัญศึกษาในสมัยพระครูประสิทธิ์ถาวรการ  เป็นเจ้าอาวาส

ความเป็นมา
                โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๑๗
                ปีการศึกษา  ๒๕๑๗  มีนักเรียน  ๙๐  คน    ห้องเรียน  เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๐๓  มี  นายระวัย  แก้วเขียว  เป็นครูใหญ่  และครูจากโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    คน  คือ  นายหนูไม้  จันทร์ภักดี  และนายลิขิต  เชาวลิต ใช้ศาลา    การเปรียญของวัดท่าสูงเป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยได้ดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีนักเรียน  ๒๗๐๐  คน  ๕๙  ห้องเรียน  ครู  ๑๓๑  คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล  เปิดสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา  คือ ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น  จำนวน    ห้อง  ม.ปลาย  จำนวน    ห้อง  และเปิดสอนภาษาจีน     ทุกห้องในระดับชั้น  ม. ๒  และ  ม. ๔